1. Toepassingsgebied

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten, overeenkomsten en facturen van PATRI COMM.V., tenzij en zover er schriftelijk is van afgeweken.  Elke afwijking van de algemene of bijzondere voorwaarden moet vooraf het voorwerp uitmaken van een schriftelijk en door PATRI COMM.V. ondertekend akkoord. De klant aanvaardt deze voorwaarden zonder enig voorbehoud, met uitsluiting van zijn eigen voorwaarden, die in geen geval tegen de verkoper kunnen worden ingeroepen.  Deze algemene voorwaarden primeren op de voorwaarden van de klant of derde, ook indien PATRI COMM.V. deze niet uitdrukkelijk geprotesteerd heeft. Alle andere voorwaarden dan deze algemene voorwaarden moeten door PATRI COMM.V. schriftelijk bevestigd worden.

2. Vervaldatum

De facturen zijn betaalbaar uiterlijk 30 dagen na factuurdatum, of anders vermeld op de prijsofferte of voorzijde van deze factuur.

3. Wanbetaling

Ingeval van gedeeltelijke betaling of niet betaling van de factuur op de vervaldag, is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele intrest verschuldigd van 10% op het openstaande factuurbedrag vanaf de vervaldag tot op de dag van de algehele betaling alsmede een forfaitaire schadebeding van 10% op het factuurbedrag met een minimum van 150 € voor het daardoor geleden nadeel en kosten en dit onverminderd de werkelijke geleden schade die te allen tijde door ons kan worden ingevorderd.

Onverminderd voorgaande bepaling en ongeacht de opname van de door PATRI COMM.V. te leveren diensten en goederen, zullen bij niet betaling van één factuur of bij niet-naleving der contractuele plichten van de opdrachtgever, alle overige facturen, zelfs niet-vervallen facturen of nog te factureren diensten en leveringen, van rechtswege en zonder ingebrekestelling opeisbaar worden.

Bij niet betaling op de vervaldatum van de factuur of in geval van faillissement, voorlopig bewind, collectieve schuldenregeling dan wel elke andere indicatie van kennelijk onvermogen of onbekwaamheid of in geval van niet-naleving van elke andere contractuele verplichting in hoofde van de klant, behoudt PATRI COMM.V. zich het recht voor om verdere leveringen / diensten op te schorten of te annuleren, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is of kan zijn.

4. Klachten

Alle klachten aangaande de geleverde diensten dienen schriftelijk en binnen de 48 uur na levering bij aangetekende post aan de verkoper kenbaar gemaakt te worden. Klachten aangaande de factuur dienen per aangetekende post kenbaar gemaakt te worden binnen 5 dagen na factuurdatum.  Het louter terugsturen van een factuur wordt nooit als klacht of protest aanvaard.

5. Leverings- en uitvoeringsdatum

Elke vermelde leverings- en uitvoeringsdatum geldt slechts als streefdatum.  Overschrijding van leveringstermijnen kan in geen enkel geval beschouwd worden als reden tot verbreking of opzegging van de overeenkomst, noch kan dergelijke overschrijding beschouwd worden als contractbreuk of tekortkoming, noch aanleiding geven tot enige vordering tot schadevergoeding, noch tot uitstel van betaling.

6. Meerwerk

Ingeval met de opdrachtgever een vaste prijs is overeengekomen dan zal deze vaste prijs slechts betrekking hebben op de in de overeenkomst genoemde werkzaamheden en diensten van PATRI COMM.V. Eventuele werkzaamheden en diensten die in aanvulling of wijziging daarop in opdracht van opdrachtgever door PATRI COMM.V. worden geleverd, hierna te noemen “meerwerk”, zullen indien en voor zover hiermee meer dan 5% van de overeengekomen vaste prijs is gemoeid, op basis van nacalculatie tegen de gebruikelijke regietarieven aan opdrachtgever in rekening worden gebracht.

7. Eigendomsvoorbehoud

De geleverde diensten of andere eindproducten, bv. websites, advertenties, e-mail designs, strategische documenten voor de specifieke eindklant blijven eigendom van PATRI COMM.V. tot bij de volledige betaling van de factuur/facturen vermeerderd met de kosten en interesten. Na levering en volledige betaling worden teksten en eindproduct eigendom van de klant.

8. Leveringsvoorwaarden

De levering van diensten zal geenszins de overdracht inhouden van enig recht van intellectuele eigendom dewelke toekomen aan PATRI COMM.V.  Zonder schriftelijke toestemming van PATRI COMM.V. mag niet uit de geleverde producten worden gereproduceerd, bewerkt en/of openbaar gemaakt wat ook de wijze is die daarvoor wordt gebruikt.

9. Aansprakelijkheid

Enkel de opdrachtgever is verantwoordelijk voor de inhoud en de vorm van de geleverde teksten of andere eindproducten, bv. e-mail-lijsten, inzichten in de sector,… PATRI COMM.V. is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade waarvan het in deze voorwaarden haar aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk heeft bepaald. De klant vrijwaart PATRI COMM.V. voor elke vordering van derden, ook na de beëindiging van de overeenkomst. PATRI COMM.V. kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens zoals die vermeld staan op de door PATRI COMM.V.  ontwikkelde …. Incorrecte gegevens of tekortkomingen geven geen recht op een financiële compensatie. PATRI COMM.V. is niet verantwoordelijk t.a.v. gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele schade, winstderving of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het …

10. Toepasselijk recht – Bevoegde rechtbank

De nietigheid van één of meer bepalingen van onderhavige algemene voorwaarden hebben in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg. De overige bepalingen blijven derhalve volledig van toepassing.

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van arrondissement Limburg, afdeling Tongeren (België) bevoegd, dewelke oordelen overeenkomstig het Belgisch interne recht.